Soru 41 : Hıristiyan skolastiğinin özellikleri nelerdir?

Hıristiyan dininin, çağdaşı olan yunan felsefesi ile daha başlangıçtan itibaren ilinti kurması, bu dinin felsefeye karşı savunulmasını, ya da din ile felsefenin uzlaştırılmasını gerektirdi. Hıristiyan dininin yaygınlaştığı ilk yüzyıllarda, dini savunan düşünürlerin ortaya çıktığını görüyoruz. Yine aynı çağlarda, Hıristiyan dini çerçevesi içinde, tanrının özü konusunda çeşitli görüşler ileri süren ve felsefe soruları ile uğraşan iskenderiye kilisesi din uluları dikkati çekti.

Dokuzuncu yüzyılda, Scotus Crigena, Hıristiyanlık ile Yeni-Platonculuğu uzlaştırmaya çalıştı.Bununla birlikte,gerçek Hıristiyan İskolastiği diye adlandırabileceğimiz fıkır hareketi ancak on birinci yüzyılda ortaya çıktı. Daha önce de belirttiğimiz gibi, iskolastiğin temel amacı, imanla aklı, dinle felsefeyi uzlaştırmaktı. Kilisenin ileri sürdüğü dogmalar, felsefe ve bilgi açısından yorumlanarak bilimsel bir sistem haline sokulmaya çalışıldı. Hıristiyan iskolastik düşünürlerinin hepsi de, üzerinde tartışılmaz bazı ilkelerden hareket ediyorlardı, iskolastik düşünce, tartışmasız kabul edilen bu ilkelerin doğru olup olmadığını araştırmıyordu, üzerinde tartışmaya girişmiyordu. Bu ilkeler, Kilisenin ileri sürdüğü ve iman edilmesi gereken ilkelerdi.

  • Gizlilik Politikası ve Şartlar
  •   © 2007

    Back to TOP