Auguste CORNU (1888 - 1981)

Fransız bilimsel maddeci filozof Cornu,bilimsel maddeciliğin klasiklerinin, özellikle de gençlik dönemlerindeki yapıtlarının araştırılıp ortaya konması işiyle uğraşmıştır. Cornu, 1.Dünya Savaşı sırasında Berlin' deki öğrencilik yıllarında sendikal hareketlerin yanı sıra, Kari Liebknecht'le de tanışmış, burdaki ilerici eylemler içinde yer aldıktan sonra, 1920'de Fransa'da partiye girerek ölümüne kadar partide kalmıştır. 1920-30 yıllarında Fransa'daki ilerici eylemlere, 2. Dünya Savaşı sırasında da Direniş Hareketi'ne katıldıktan sonra, 1948'de Leibzig, kısa bir süre sonra da Berlin'deki Humboldt Üniversiteleri'nde kültür tarihi kürsüsünde görev almış. Demokratik Alman Cumhuriyeti Bilimler Akademisi'nde de çalışarak, yazışma üyeliğini yapmıştır.

Cornu, yaşamının elli yılını, bilimsel maddeciliğin ortaya çıkışi ve oluşmasına ilişkin çalışmalarla geçirmiş, bilimsel maddeci tarih ve felsefe yazımını burjuva ve revizyonist yorumlamalardan kurtararak, bilimsel bir nesnellik içinde ortaya koymuştur. Özellikle de klasiklerin ilk yaratım dönemlerine ilişkin çalışmalar üstüne araştırmalar yaparak, siyasal ve kuramsal çalışmalarını klasiklerin özyaşam öykülerini yazısıyla doruğuna çıkarmıştır (Üç ciltlik bu çalışmaların ilki 1954'de yayınlanmıştır), Bu yapıtında, Cornu, bilimsel maddeciliğin kurucularının gelişim çizgilerini, gençlikleri ile düşünsel gelişimlerinden, 1848 ilerici eylemleri içinde yer alışlarından daha sonraki aşamalarına kadar ilk kez derinlemesine kapsamlı ve belgesel olarak ortaya koyar. Cornu, çok geniş arşiv çalışmaları ile çağdaş yazınsal araştırmalara dayanarak, bilimsel maddeciliğin kurucularının görüşlerinin hangi koşullar altında gelişme gösterdiğini ve kendi çağlarının ilerici eylemleri içinde bu düşüncelerin nasıl bir katkısı olduğunu büyük bir ustalıkla sergiler.

Bilimsel maddeciliğin kurucularının felsefi, ekonomik ve toplumcu düşüncelerinin nasıl birbiriyle yakın bir bağıntı içinde gelişme göstermiş olduğunu sergileyerek tarihsel maddeciliğin kuramsal kapsamı île yöntemsel zenginliğini yaratıcı yoldan ortaya koyar, biyografik tarihsel inceleme ile sistemsel-tarihsel incelemeyi birbirine bağlayarak, bilimsel maddeci kuramın karmaşık ekonomik, siyasal ve ideolojik koşullar içinde gelişim tarihini açığa sererek, burjuva araştırmacılara karşıt bir tutumun oluşturulmasına önemli katkılarda bulunur.

YAPITLARI : La Jeunesse de Kari Marx (K. Marx'ın gençliği), 1934; Moses Hess et la Gauche hegelienne (Moses Hess ve Hegel'ci Sol), 1934; Kari Marx et la Revolution 1846/49 (Kari Marx ve 1848-49 Devrimi) 1948; Kari Marx und die Enîwicklung des modernen Denkens (Kari Marx ve Modern Düşüncenin Gelişimi), 1950; Kari Marx und Friedrich Engels. Leben und Werk. (K. Marx ve F. Engels. Yaşam ve Yapıtları), 1954-68, 3 dit; Kari Marx Die ökono-mischphilosophische Manuscripfe (Kar Msrx. Ekonomi ve Felsefe Elyazmaları), 1955; Die Herausbildung des historischen Materialismus in Marx' «Thesen uber Feuerbach», Engels' «Lage der arbeitenden Klasse in England» und «Die Duetsche İdeologie» von Marx und Engels (Marx'ın «Feuerbach Üstüne Tezler», Engels'in «ingiltere'de Emekçi Sınıfların Durumu» ile Marx ve EngeU'in «Alman ideolojisinde Tarihsel Maddeciliğin Oluşumu), 1967.

  • Gizlilik Politikası ve Şartlar
  •   © 2007

    Back to TOP