100 SORUDA FELSEFE 1 - 35

100 SORUDA FELSEFE: 1 - 35 ARASI SORU VE CEVAPLAR

Konu başlıkları:


Soru 1 : «Felsefe» sözünün kaynağı ve anlamı nedir?
Soru 2 : Felsefe ile din arasında ne gibi ilişkiler vardır?
Soru 3 : Felsefe ile bilimler arasında ne gibi ilişkiler vardır
Soru 4 : Bilimler felsefeden ne zaman ayrıldı?
Soru 5 : Metafizik nedir?
Soru 6 : Felsefenin bölümleri nelerdir?
Soru 7 : «Felsefe» ve «feylesof» kelimeleri, dilimizde, ne gibi anlamlara gelir?
Soru 8 : Felsefe, günümüzde ne gibi anlam ve önem taşır?
Soru 9 : Bugünkü anlamıyla felsefe nerede ve nasıl başlamıştı?
Soru 10 : Eski Yunan'dan önce, felsefî ve bilimsel düşünce yok muydu?
Soru 11 : İlkçağ felsefesi hangi bölümlere ayrılır?
Soru 12 : ilk filozoflar kimlerdi ve nerede yetiştiler?
Soru 13: Pythagoras'cıların anamadde hakkındaki görüşleri nelerdi?
Soru 14 : Bugünkü anlamda «diyalektik» görüşü ilk kim ortaya attı?
Soru 15: Elea Okulunun Herakleitos'a karşı savunduğu görüşler nelerdi?
Soru 16 : Herakleitos'un ve Elea Okulunun ileri sürdüğü görüşlerden sonra. Yunan felsefesinin karşısına çıkan ana problem neydi?
Soru 17 : Empedokles,Dernokritos ve Anaksagoras'ın bu probleme Verdikleri cevaplar nelerdi?
Soru 18 : Sofistler kimlerdi ve ne gibi görüşleri savundular?
Soru 19: Sokrates'in ileri sürdüğü felsefî görüşlerin özellikleri nelerdi?
Soru 20 : Sokrates'in görüşleri, Kynikler ve Kyrene Okulu tarafından nasıl yorumlandı?
Soru 21 : Platon, «İdea'lar teorisi»ni niçin ileri sürdü ve «idealizm» ne demektir?
Soru 22 : «Madde ve form» teorisi nedir?
Soru 23 : Aristoteles'ten sonra, yunan felsefesi hangi konulara yöneldi?
Soru 24 : Romalıların ilkçağ felsefesine katkısı nedir?
Soru 25 : Doğu'da ve Batı'da, iskolastik'ten aynı anlamda söz edilebilir mi?
Soru 26 : islâm düşüncesinin temel özellikleri ve ana problemleri nelerdir?
Soru 27 : İslâm düşüncesinin temel problemine verilen ilk cevaplar hangileridir?
Soru 28 : Kelâm nedir?
Soru 29 : Tasavvufun islâm düşüncesindeki yeri ve özellikleri nelerdir?
Soru 30 : Tasavvufun varlık hakkındaki görüşü nedir?
Soru 31 : Tasavvufun, felsefe açısından taşıdığı gerçek önem nereden geliyor?
Soru 32 : Şeyh Bedreddin maddeci bir filozof mudur?
Soru 33 : islâm düşüncesinde «Felâsife» ya da «Hü-kema» denince ne anlaşılır?
Soru 34 : «Meşşai» felsefesinin en ünlü temsilcileri kimlerdir?
Soru 35 : Farabî'nin temel görüşleri nelerdir?

100 SORUDA FELSEFE: 36 - 70 ARASI SORU VE CEVAPLAR

Konu başlıkları:


Soru 36 : ibni Sina'nın temel görüşleri nelerdir?
Soru 37 : ibni Rüşd'ün önemi nereden gelir?
Soru 38 : Gazalî felsefeyi nasıl eleştiriyordu?
Soru 39 : «işrakî» felsefesi nedir?
Soru 40 : ibni Haldun'un tarih felsefesi maddeci bir tarih görüşü müdür?
Soru 41 : Hıristiyan skolastiğinin özellikleri nelerdir?
Soru 42 : Hıristiyan İskolastiğinin büyük temsilcileri kimlerdi?
Soru 43: iskolastiğin yıkılmasını dile getiren ve bu düşünme tarzının en önemli tartışma konusunu teşkil eden hangi soruydu?
Soru 44 : Bu tartışmanın önemi nereden geliyordu?
Soru 45 : Rönesans düşüncesinin temel özellikleri nelerdir?
Soru 46 : Bilimsel ampirizmin kurucusu kimdir?
Soru 47 : «Metot Şüphesi» nedir?
Soru 48 : Şüphe sonunda vardığımız ilk, apaçık ve kesin bilgi nedir?
Soru 49 : Descartes, tanrının varlığını nasıl ispatlar?
Soru 50 : Descartes felsefesinin temel özellikleri nelerdir?
Soru 51 : Descartes'tan sonra, felsefe hangi yönlerde gelişti?
Soru 52 : İngiliz felsefesinin temel eğilimi neydi?
Soru 53 : Spinoza «cevher»i nasıl anlıyordu?
Soru 54 : Locke «doğuştan fikirler»i nasıl eleştirdi?
Soru 55 : öyleyse Locke'a göre fikirlerimizin ve bilgilerimizin kaynağı nedir?
Soru 56 : Leibniz, «monad» deyince ne anlıyordu?
Soru 57 : Berkeley'in «cisimler dünyasını ortadan kaldırması» ne demektir?
Soru 58 : Hume, «nedensellik ilkesi»ni nasıl eleştirir?
Soru 59 : «Aydınlanma Felsefesi» nedir?
Soru 60 : On sekizinci yüzyıl fransız maddeci felsefesinin temsilcileri kimlerdir?
Soru 61 : Kant ortaya çıktığı zaman felsefenin genel durumu neydi?
Soru 62 : Kant'ın felsefesi niçin «eleştirici» (kritik) felsefe diye adlandırılır?
Soru 63 : Bilginin temel unsurları nelerdir?
Soru 64 : özne, bilgiye ne gibi unsurlar ve formlar katmaktadır?
Soru 65 : Anlayısgücümüz bilgiye neler katar?
Soru 66 : Bu genel kavramların (kategorilerin), ne gibi özellikleri vardır?
Soru 67 : Duyu verileri ve deneylerimiz dışında yer alan kendinde nesneler hakkında bilgi edinebilir miyiz?
Soru 68: Öyleyse, deneyüstü ve mutlak gerçekleri araştıran metafizik mümkün değil midir?
Soru 69 : İnsanoğlu, mutlakla, deney - üstü ile ve şartlanmamış varlıkla ilinti kuramaz mı?
Soru 70 : Kant, bu açıklamalarıyla ne gibi bir sonuca varmak istiyordu?

100 SORUDA FELSEFE: 71 - 100 ARASI SORU VE CEVAPLAR

Konu başlıkları:
Soru 71 : Kant'tan sonra Alman felsefesi hangi yönlerde gelişti?
Soru 72 : Hegel felsefesinin önemi nereden gelir?
Soru 73 : «Diyalektik» kelimesi felsefe tarihi boyunca ne gibi anlamlar taşımıştır?
Soru 74 : Hegel'in çıkış noktası nerededir?
Soru 75 : Mutlak varlık ile diyalektik gelişme arasında ne gibi bir ilişki vardır?
Soru 76 : Hegel mantık bilimini nasıl anlar?
Soru 77 : Hegel'e göre tabiat nedir?
Soru 78 : Ruh (Zihin) nasıl gelişir?
Soru 79 : Hegel, kendi felsefesini Mutlak Ruh olarak mı görüyordu?
Soru 80 : Hegel'den sonra, felsefi düşünce hangi yönlerde gelişti?
Soru 81 : Marx ve Engels, Hegel'i nasıl eleştirdiler?
Soru 82 : Tarih ve toplum gelişmesinin temel ilkesi nedir?
Soru 83 : Marx, kendisinden önceki idealist ve maddeci felsefelerin eksik ve hatalı yanlarını nerelerde görüyordu?
Soru 84 : Marksizm bakımından «yabancılaşma» nedir?
Soru 85 : «Maddeci diyalektik», evreni nasıl görür?
Soru 86 : Diyalektik metodun özellikleri nelerdir?
Soru 87 : «Teori pratikten ayrılmaz» ne demektir?
Soru 88 : «Kudretli olmak isteği» ve «insanüstü» teorileri nelerdir?
Soru 89 : Fenomenoloji nedir?
Soru 90 : Jean Paul Sartre'a göre «öz» ile «varoluş» arasında ne gibi ilişki vardır?
Soru 91 : Sartre'ın felsefesinde «kendinde - varlık», «kendisi - için varlık» ve «hiçlik» kavramları ne gibi anlamlar taşır?
Soru 92 : Sartre'a göre «özgürlük» ve «sorumluluk» nedir?
Soru 93 : Sartre, kendi varoluşçuluğu ile marksizm arasındaki ilişkiyi nasıl yorumluyor?
Soru 94 : Russell'e göre felsefenin görevi nedir?
Soru 95 : Russeli'ın, üzerinde en fazla durduğu felsefe problemi hangisidir?
Soru 96 : Anadolu türk toplumunda felsefenin yeri nedir?
Soru 97 : Osmanlı «akılcılığından söz edilebilir mi?
Soru 98 : Anadolu türk toplumunda felsefe niçin ortaya çıkmamıştır?
Soru 99 : Sınıf mücadelesinin ve «fert» olmanın felsefe bakımından taşıdığı önem nedir?
Soru 100 : Batıcılık akımı içinde ortaya çıkan felsefî görüşler ne gibi özellikler taşır?

  • Gizlilik Politikası ve Şartlar
  •   © 2007

    Back to TOP