Sizlerden Gelen Yazılar
Benedetto croce'de estetik'in bir bilgi problemi olarak temellendirilmesi

İsmail Tunalı


Estetik fenomeni, ya da sanat fenomenini oldum olası bir bilgi problemi olarak ele alan düşünürlere rastlanır. Bunlara göre, estetik ya da sanat olayı insan ile nesneler dünyası arasında meydana gelen bir tür bilgi olaydır. Örneğin Antik felsefede böyle bir düşünceyi Platon'da buldugumuz gibi, Yeniçağda estetik'i bağımsız bir bilgi kolu olarak kuran A.G. Baumgarten'da ve çağımızda da Benedetto Croce'de buluyoruz....


Siyaset Felsefesi üzerine notlar


Özgür MUTLU


Felsefenin her türlü soruya araştırmacı ve düşünsel bir çizgiyle yaklaşması, siyasetle ilgilenen insanların da felsefeyi iyi bilmesiyle birleşerek (özellikle eski siyasetçilerin) felsefede yeni bir alanın açılmasına yol açmıştır....


Sokrates’in İnsan Anlayışı


Gizem SÖNMEZ


Sokrates (M.Ö. 469 - 399) Atina’da yaşamış ve hiçbir eser bırakmamış, yine de felsefe tarihi içinde önemi göz ardı edilemeyen, özellikle ahlak ve insan sorunları ile ilgilenmiş sofistlere karşı bir sofisttir. Sokrates’i Aristoteles, Platon, Ksenophon ve Aristophanes ’in yazılarından tanırız.Sokrates, sofistler gibi insan sorunları üzerine tartışmayı seçmiş ve felsefeyi gündelik yaşamda kullanmayı hedeflemiştir....


Platon’un Ahlak Felsefesinde Erdem Kavramı


Ebru EROL


1.1. Platon Felsefesine Kısa Bir Giriş

İlk büyük sistem kurucusu olan Platon, aynı zamanda Batı Felsefesinin başlangıç noktasını oluşturur. Felsefe tarihindeki yeri oldukça önemli olan Platon felsefesi, ahlak söz konusu olduğunda da aynı önemini korur. İnsanı ahlaki bir varlık olarak ele almasıyla felsefenin yönünü başka bir alana çeviren hocası Sokrates’in ardından Platon, ahlakı elden bırakmamış (tam bir ahlakçı olarak) felsefesini ahlak ağırlıklı görüşlerle irdeleyerek geliştirmiş ve kendi felsefi sistemini kurmuştur....


Kierkegaard’da Bir Evre Olarak Estetik Yaşantı

Melda GÜNGÜL


Estetik, bir felsefe dalı olarak, tarih boyunca farklı akımlarca ve farklı düşünürlerce betimleyici, kritik, normatif ve ya spekülatif bakış açıları altında ele alınmıştır. Konuya tamamıyla öznel bir bakış açısından yaklaşan Søren Kierkegaard da estetik, bireyin hayat akışı içerisinde varoluşsal bir evre olarak ele alınır....

SPİNOZA'NIN TANRI ANLAYIŞINA FARKLI BİR YAKLAŞIM

Arş. Gör. Ceyhun Akın CENGİZ


Felsefede, dile getirilen düşünceyi anlamak, doğru anlamak en temel unsurdur. Günümüzde, felsefede "anlam problemi" üzerinde yoğun olarak durulmaktadır. Bir metnin en doğru bir şekilde nasıl değerlendirileceği; bir metni değerlendirenin, yazarın anlatmak istediklerini nasıl ve ne kadar anlayabileceği; metni değerlendirenin, metni, metnin yazarından daha iyi anlamasının mümkün olup olmayacağı gibi hususlar incelenmektedir....


Bilim-Bilim Tarihi, Felsefe-Felsefe Tarihi İlişkisi

Prof. Dr. Esin Kahya


Genel olarak bakıldığında, hemen bütün insanların aklına bilim dendiğinde belli düşüncelerin geldiği bilinen bir gerçektir. Çünkü hepimiz, matematik, fizik, kimya gibi dersleri okul sıralarında iken görmüş ve bilimsel bilginin ne olduğu konusunda bir fikir edinmişizdir. Bilim bu bağlamda hemen hepimiz için sistematik bir bilgi bütünü olarak görülmektedir....


Eğitim-Öğretim Ve Felsefe Üzerine Bir Deneme

Tan DOĞAN

“ EĞİTİM-ÖĞRETİM ”

İçinde bulunduğumuz yüzyıla büyük beklentilerle girmemizin ana nedeni, “mutlu insanlık” ülküsüne ulaşma isteğini içimizde taşımamızdır. Gelecekten umudu kalmayan bireyler, topluluklar, toplumlar ve uluslar olarak yaşam sürseydik, değil yarınları, bugünü bile yaşayamazdık .
Türünü sürdürmenin ötesine geçen; ”düşünme gücü”yle doğasını ve doğayı değiştirebilen; yeryuvara ve yaşama anlam katma uğraşını veren bir dirim olarak sınırlı, günü kurtarıcı ve çıkarcı bir anlayışla yaşamak, insana yaraşır bir yaşam sayılamaz....

Francis Bacon’un İdol Öğretisi

Ebru EROL

Toplumsal bir varlık olan insan, toplumsal yaşamın içinde kimi zaman bilinçli bir şekilde, çoğu zaman ise bilinçsiz bir şekilde ideolojilerin içinde yer alır. İdeoloji terimini tarihte bize 18. yüzyılda Destutt de Tracy tarafından sunulurken, onun kökenleri tarihin daha eski dönemlerinde kendini duyurur. İdeoloji kavramının anlaşılması için onun zeminin hazırlayan önemli isimlerden bir tanesi Francis Bacon’ dur.

Bilim Tarihi Düşüncesi

Celal Gürbüz

Ç.Ü.Eğitim Fak. Felsefe Grubu Eğ

Bilim tarihini bilimin içinde kalarak izlemenin sayısız yararları olmakla birlikte, eğer tarihsel süreç içinde o tarihle birlikte nelerin de düşünülmüş olduğu da göz önüne alınırsa salt empirik bir yönelişin bu tarihe bir anlam kazandırabileceğini düşünmek oldukça sorunludur. Her hangi bir alandaki olgu(!) incelemesinin, o olgu alanını temellendiren anlayış ve görüş....

CAMUS VE İNSAN

Mustafa GÜNAY

Oldukça açık ve anlaşılır bir dille yazmış olan Albert Camus, teknik ve akademik bir felsefeci olarak görülmese de, önemli düşünceler, görüşler ortaya koymuştur. Kierkegaard, Nietzsche, Heidegger gibi filozofların oluşturduğu geleneği izlediği söylenebilir. Camus, insanın dünya içindeki konumuna anlam ve eylem açısından bakar..


GAZÂLÎ SONRASI DÜŞÜNCE YAPIMIZIN ANATOMİSİ

Zafer BAŞAR

Yıllardır tekrarladığımız ve artık dilimize pelesenk ettiğimiz bir hükümdür, Gazâlî sonrası İslam dünyasında ilim-düşünce-fikir in durduğu. Ve hedef de bellidir: İmam-ı Gazâlî. İşte bu yüzden İmam Gazâlî, İslam dünyasında felsefeyi yıktığı ve boğduğu gerekçesiyle bir sürü nâdân tarafından kıyasıya eleştirilir. Ve bu yazarlarca da Farabi, İbn-i Sina, ve bahusus İbn Rüşd Gazâlî'nin karşısına konularak....


Yabancılaşma, Sanat Ve Felsefe

Nilsun URALLI

Çağdaş insanın yabancılaşması probleminin almış olduğu boyut, önceki dönemlere göre farklılık göstermektedir. Artık yabancılaşma, sadece sosyal boyutu olan bir süreç olmaktan çıkmıştır. Sonuçta da çağdaşlarımız olan bireyler ve elbette ki biz de; kendimizle, diğer....

  • Gizlilik Politikası ve Şartlar
  •   © 2007

    Back to TOP