SİZLERDEN GELENLER - 4

Nietzsche’nin Tarih Anlayışı

Mehmet BERK

Tarih, tamamen üstinsan deneyinin bize görünen yüzüdür. Kendisinin de “şimdiki”, “geçmiş” ve “gelecek” kavramlarını an’da - barındırabilen insan, tarih anlayışının tek yaratıcısıdır....

DEĞERLER BAĞLAMINDA İNSAN

Yrd. Doç. Dr. Mustafa GÜNAY

İnsan ve değer ilişkisi ve buna bağlı problemler, çok geniş kapsamlı ve çeşitli açılardan ele alınabilecek problemlerdir. İnsan ve değerler arasındaki ilişkiyi nasıl ele alabiliriz? Değerler bağlamında insandan söz ettiğimizde, neyi kastederiz? Değerlerin etik, estetik, dinsel vb. olmak üzere çeşitleri olduğunu biliyoruz. Ama içeriği ve niteliği farklı olsa da, bütün değerler; insan ürünü....
BENLİĞİN BOYUTLARI

Doç. Dr. Haluk Berkmen

Doğada var olanları anlama uğraşımız daima bir ikilem içermektedir. Herhangi bir nesnenin varlığından söz edebilmek için o nesneyi çevresinden yalıtmak ve belirtmek durumundayız. Nesnenin kendisi ile içinde bulunduğu arka zemin ikilemi (ayırımı) olmadan ne bilim yapılabiliyoruz ne de kavram üretilebiliyoruz. Bu düalistik (ikilemci) yaklaşımımız....

Eğitim, Dil ve Felsefe: Eğitimde Diyalog Modelleri

Umut Karagöz

Eğitim, dil ve felsefe ilişkisi üzerinde dururken öncelikle dil felsefesini açıklamak ve çağdaş dil felsefesi kuramlarının sundukları “anlam” görüngüsünü göz önünde bulundurmak, özellikle Wittgenstein ikinci dönem dil oyunları temelli dil felsefesi, eğitimde farklı diyalog modellerini oluşturmak açısından faydalı olacaktır. Daha sonra....
Bilginin Empirist ve Rasyonalist Yorumları

Sevgi Yıldırım

Bilgi nedir, var mıdır, varsa kaynağı, değeri ve sınırları nelerdir gibi sorular binlerce yıldır düşünürlerin cevaplamaya çalıştığı sorulardır. Sokrates öncesi kozmologlar daha çok ontolojik tartışmalar yürütürken, Sokrat sonrası filozoflar epitemolojik tartışmalar yürütmeye başlamışlardır. Bu dönemde –ki tartışmaları iki bin yılı aşkın bir süredir hala canlılığını koruyan- Platon ve Aristoteles bilginin....

FELSEFE NEDİR?

Muharrem YILDIRIM

Felsefe, cemredir. Önce havaya düşer ve ona “ütopya” deriz. Ütopik olanla platonik olan arasında ise sıkı bir bağ vardır.Dilime alışık olanlar, bir yalnız bozkır ağacının denize platonik sevdasını bilir. Bu sevda ütopiktir, ancak kendilerini rüzgâra verip denizin hırçın dalgalarına ulaşan yaprakların varlığını kavradığımızda, gerçekleşmesi mümkün olan ütopyaların....
Güç İstenci [Kudret İradesi] Kavramının Açılımı

Mehmet BERK

Hayatın en temel istenci olarak Nietzsche’de tanımlanan bu kavram, Nietzsche’ye Schopenhauer’ dan miras kalmıştır. Tüm evrenin, insan dahil “tek bir istenç” tarafından yönetilmesi!....

Ünlülere Göre Felsefe

1."Felsefe yapmak ölmeyi öğrenmektir." Karl JASPERS

2."Felsefe, neleri bilmediğini bilmektir." SOKRATES

3."Doğruyu bulma yolunda, düşünsel (İdealist) bir çalışmadır." PLATON....
ESTETİK HAREKETİNİN GELİŞİMİ

Jay A. SEITZ

Çev: Birol ÇAĞAN

Çocuklar düşünce ve duygularını vücutlarıyla nasıl ifade ederler? Hareket sayesinde çocuğun kendisini estetik bir şekilde ifade "duygunun formları" olarak bize öğrettiği- çok önemli bir edebilme yeteneği -filozof ya da sanatçı Suzanne Langer' in "duygunun formları" olarak bize öğrettiği- çok önemli bir bilişsel yetenektir. Bu yetenek....

Erkut SEZGİN'le WITTGENSTEIN

Aytaç Timur: Wittgenstein için dil ve düşünce bir ve aynıdır diyebilir miyiz?

Erkut Sezgin: burada bir “aynılıktan” veya farklılıktan söz etmek için, “dil”den ve “düşünce”den ne anladığımızı ortaya dökemeye, düşünmemiz ve varsayımlarımızı farketmeye çalışmamız gerekir. Soruyu kendi varsayımlarımızı tanıma doğrultusunda, Wittgenstein'ın dil ve düşünmenin olguları ve bağlantıları konusunda ne gibi görüşler ortaya koyduğu biçiminde alırsak....Felsefe Nedir?

Nilüfer Tekin

Felsefe, temel olarak ikiye ayrılır: Dinsel felsefe, bilimsel felsefe. Dinsel felsefe, bir tanrıya dayanır, doğal nedenleri doğaüstüne, bir Tanrıya bağlar, bilimsel felsefe ise doğaya ve bilime dayanır, doğal nedenleri doğada arar, doğaya, doğanın yasalarına bağlar. Dinler birer dinsel felsefe oldukları gibi idealist felsefeler de birer dinsel felsefedirler...Antik Yunan’da bir Tragedya örneği olarak Antigon

Hacı Mehmet BOYRAZ

Antik Yunan tragedyasının önemli isimlerinden Sofokles tarafından yazılan Antigon, elindeki otorite ile kişilerin duygularını dahi kontrol etmeyi amaçlayan bir tiranın ve o tirana ilahi kudretin vermiş olduğu dirayetle başkaldıran bir kadının hikâyesidir. Dört ana başlıkta toplanabilecek çatışmaya maruz kalan Antigon’un durumu bugün modern insanın da içinde bulunduğu durum ile örtüşmektedir. Bu ekseriyette, çalışma boyunca bir Antik Yunan dönemi tragedyası olan Antigon incelenmektedir.  • Gizlilik Politikası ve Şartlar
  •   © 2007

    Back to TOP