SİZLERDEN GELENLER - 3

POETİKA

Aristoteles

BİRİNCİ BÖLÜM

1. Üzerinde konuşmak istediğimiz konu, şiir sanatıdır; ilkin genel olarak şiir sanatının ne olduğu, sonra şiir sanatının türleri ile bu türlerin teker teker ne oldukları, sonra da bir şiirin başarılı bir şiir olabilmesi için, onda gerecin (hikaye=mythos) ne şekilde işlenmesi gerektiği, bundan başka bir şiirin bölümlerinin sayısı ile bunların özellikleri, daha bu araştırma konusu içine....
Bilim, Bilim İnsanı ve Bilimsel Etik

Doç.Dr.İbrahim ORTAŞ

Bilim insanı niteliğini tanımlayabilmek için öncelikle bilimin ne olduğunu tarif etmekte yarar vardır. Kimlerine göre ‘bilim güçlü bir düşünme sanatıdır’; kimlerine göre de ‘Bilim gerçeğin bilinmesinin diyalektik yöntemidir’; Bacon’a göre ‘güç kaynağıdır’. Bozkurt Güvenç’e göre ‘bilim veya bilim yöntemi....
Felsefe Üstüne

Selma ULUSOY

Felsefe düşünmek üzerine düşünmektir. Yüzyıllar önce insanların önce doğa ilgisini çekmiş daha sonra da kendilerine dönmüşlerdir. Böylece insan felsefesi başlamıştır. İnsan felsefesi Sokrates’le başlar ve Sokrates’le birlikte birçok düşünür....
Felsefe Tarih ve Evrimin Unutulan Dansı

Özgür Akarsu

Bilim ve Ütopya’da bir süredir devam eden evrim tartışmasının, felsefi ve tarihsel, çoğu zaman da ideolojik bağlamda olması konunun varsıllığına ışık tutmaktadır. Bununla, beraber evrim tartışmasının canlının biyolojik evrimi ile ve düşünce tarihinin kabaca Rönesans’tan sonrası ile kısıtlı olarak sürdürülmesi düşünce etkinliğimize sıkıntı yaratıyor gibi görünüyor....
Bilgi Kavramının Tanımı

Prof.Dr. İsmet Gedik

Önce “Bilgi” kavramıyla neyi kast ettiğimi net bir şekilde belirteyim. Bir şakul düşünün. Bildiğiniz gibi, şakul hep yerin merkezine doğru yönelir. Peki yerin merkezi ne demek? Şu demek: Gravite veya yer çekimi denilen güç sistemi vardır; ve bu güç sistemiyle tüm maddeler birbirlerini kütleleriyle doğru orantılı, aralarındaki mesafenin karesiyle ters orantılı olacak şekilde (f=m1•m2/r2) çekerler! Dünyamızdaki tüm maddeler birbirlerine yapışarak bir küre şeklinde....
Hermeneutik’i Anlamak Üzerine Bir Deneme

Sevgi YILDIRIM

Uygarlığın, bilimi, temel tezlerinin dayanağı olan özne nesne ayrımına dayandırdığı düşünülebilir. En azından günümüzün bilim anlayışının özneyi nesneden, nesneyi ise özneden koparıp bağımsızlaştırarak yeni bir düzen ve dünya inşa etme çabası yadsınamaz bir gerçekliktir. Bize bilimsel bakış....
İlk Çağ Felsefesinde Ahlak Anlayışı

Gizem SÖNMEZ

Ahlak, eylemlerimizi düzenleyen, belirli kurallara göre yönlendiren bilgi alanıdır. Eylemlerde iyiye yönelmeyi amaç edinen ve kötü olandan uzak durmayı gerektiren ahlak alanı insanın toplumsallaşması ile birlikte zorunluluk haline gelmiştir. Toplum içinde yaşayan birey, hem kendini korumak hem de diğerleri....
SİDDETİN FELSEFESİ

Nilsun URALLI

Acaba insanoğlunun bu gün geldiği; bilimsel, teknolojik, felsefi, ahlaksal, siyasal, ekonomik vb. sistemler çerçevesindeki noktayı, gerçekten olmaması gereken olarak mı değerlendirmeliyiz? Yani genel bakış açısıyla; şiddeti, çatışmayı, savaşı, her alana bu denli....
TIP ETİK VE FELSEFE

Dr. Ahmet RODOPMAN

Tıbbın ve felsefenin ortak konusu olan insan ve yaşam ile ilgili bugüne değin çok şey yazılmış ve okunmuştur. İlkçağlardan başlayan Tıp ve Felsefe birlikteliği ilk filozofların hekim, hâkim, din adamı olmalarıyla devam etmiş, zamanla bilimlerin anası olan felsefenin gelişip kendi içinde kendi disiplinlerini de....
Felsefeye Yaklaşımların Kökenleri

Doç.Dr. Çetin VEYSAL

Felsefede üretkenliğin, bilimselliğin ve yaşamda ön açıcılığın kendini gösterdiği bir alandır. Yalnızca bilimsel, olgusal değil, metafizik ve spekülatif bağlamlarda temellendirmelere de dayanan bir etkinlik ve eylem alanı olarak felsefe, salt günlük sorunların aydınlatılması ya da salt kavramsal-kuramsal sorunlar üzerinde çalışmak demek değildir. Felsefe, doğası gereği....
MATEMATİK FELSEFESİ

Volkan ÇELEBİ

Matematiğin neliğini ve değerini bütün yönleriyle dizgesel bir bütünlük içerisinde ele alan, matematik ile felsefe arasındaki yakınlık ilişkisinin ana nedenlerini; matematiğin felsefeye ilişkin içerimleri üstüne yoğunlaşarak irdeleyen felsefe alanı matematik felsefesinin özünü oluşturur....
HAKİKAT VE YANILSAMA HAKKINDA


Deleuze & Guattari, Philip Goodchild

Çeviri: Rahmi G.Öğdül

Bugün soylularımız kimlerdir?

Bir hakikat nosyonu, pratik yaşam için gerekli. Ancak hakikat, kendinden menkul bir şey değildir: Belirli bir önermenin hakikat değeri, totolojiler ve özçelişkiler dışında tüm durumlarda, önermenin içeriğinden bağımsızdır. Bu tür tamamen analitik önermelerden (ve bir önermenin gerçekten de analitik olduğunu kim yargılayacak?) ayrı olarak, bir önerme, kendi ilişkisini, gösterdiği....

  • Gizlilik Politikası ve Şartlar
  •   © 2007

    Back to TOP