FELSEFE NEDİR?

BATI FELSEFE GELENEĞi: ÖĞRETi VE KAVRAMLAR AÇISINDAN YAKLAŞIM

FELSEFEYE GiRiŞ

BiRiNCi BÖLÜM

insan kültürünün biçimleri: Büyü, din, bilim ve sanat

1-Büyü
2-Teknik
3-Din
4-Bilim
5-Sanat

iKiNCi BÖLÜM

Felsefe nedir?

1.Felsefe ve derin düşünme
2.Teknik ve bilgelik
3.Felsefi düşünme ve hayat


BiLGi KURAMI (EPiSTEMOLOJi)

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Dogruluk fikri, akıl-dışı, anlam

1.Dogrunun dogası, dogruluk ve gerçeklik

a. Dogruluk apaçıklık mıdır?
b. Dogru, gerçegin kopyası mıdır?
c. Dogru fikir, başarılı fikir midir?
d. Dogru, bir yargılar sistemi içinde çelişki olmamasıdır.

2.Dogrunun varlıgı, şüphecilik (septisizm)

a. ilkçag şüpheciligi ve descartesçı şüphe
b. Yunanlı şüphecilerin kanıtları

3.Akılcılık ve hermenötik (yorum bilgisi): Dogruluk kategorisinden anlam kategorisine

a. Akılsal olan ve akıllıca olan
b. Akılsal ve akıl-dışı
c. Deneysel akılsallıkla ilgili yeni anlayışlar: Popper’a göre dogrulanabilirlik ve "yanlışlanabilirlik
d. Hermenötik (yorum bilgisi), anlam

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Fikir ve yargı

1. Kavram ve soyutlama

a. Empirist bakış açısı
b. Biyolojik soyutlama kuramı
c. Akılcı soyutlama kuramı

2. Yargı

a. Entelektüalist kuram
b. İradeci kuram
c. Önerdiğimiz çözüm


BİLİM FELSEFESİ

BEŞİNCİ BÖLÜM

Bilimsel kavramların oluşumu: Bilim ve teknik

1. Bilimsel tutum insan için doğal değildir. O tarihin bir fethidir.

a. Comte’un üç hal yasası
b. Bilginin psikanalizi
c. Algıdan bilime
d. Bilimsel olayın inşa edilmesi
e. Bilimsel bir kavram örneği: Ağırlık

2. Bilim ile teknik arasındaki ilişkiler

a. İlke farklılığı
b. Bilgi ile eylem arasındaki mantıksal ilişkiler
c. İnsanbiçimci açıklama ve büyüsel eylem
d. Fakat pozitif teknik pozitif bilimden önce ortaya çıkar
e. Bilim, tekniğin çağrılarına cevap vermek için meydana gelir
f. Teknikle bilim arasındaki kesinti
g. Çıkar gütmeyen bilim teknikleri ilerletir
h. Tekniğin bilime yaptığı hizmetler


VARLIK FELSEFESİ (ONTOLOJİ)

ALTINCI BÖLÜM

Uzay, zaman, tarih

1. Uzay, zaman ve insani durum

a. Uzay ve zamandaki olumsal durumum
b. Zaman karşısındaki güçsüzlüğüm
c. Uzay karşısında gücüm
d. Zamanın uzaylaştırılması
e. Tümdengelimsel akıl ve somut süre
f. Yeni bir paradoks: Zamanın üç anı
g. Bilincin hakim olduğu zaman

2. Klasik bir problem: Zaman gerçek midir, yoksa zihinsel mi?

1. Klasik realist kuramlar
2. İdealist kuramlar
3. Sonuç
4. Tarih

YEDiNCi BÖLÜM

Varoluş

1.Olmak fiilinin iki kullanımı
2.Öz ve varoluş
3.Varoluşun indirgenemezligi: Ontolojik kanıt ve çürütülmesi
4.Varlık bilmecesi
5.Varlıktan varoluşa
6.Jean-Paul Sartre’ın varoluşçulugu
a-Varoluşçuluk bir hümanizmdir
b-insanın aşkınlıgı
c-Varolan bir şeyin dogası yoktur


AHLAK FELSEFESi (ETiK)

SEKiZiNCi BÖLÜM

Özgürlük

1.Özgür irade bir gerçek mi yoksa efsane mi?

a. Descartes ve dikkat özgürlügü
b. Maine de Biran’a göre güç duygusu
c. Nedensiz eylem
d. Ahlak bilinci

2.Özgürlük zorunlulugun kabul edilmesi midir?

3.Çagdaş akılcılıga göre özgürlük

4.Bir özgürlük felsefesi: Varoluşçuluk

a. insani varoluş ve özgürlük
b. insanın aşkınlıgı
c. Kendinde, kendisi için, hiçlik: Özgürlük ve bilinç
d. insan ve tarih: Sartre ve marksizm

DOKUZUNCU BÖLÜM

Ahlak ve mutluluk

1. Çıkar ahlakları

a. Epikurosçu ahlak
b. ingiliz faydacılığı
c. Freud’un bakış açısı
d. Çıkar ahlaklarının eleştirisi

2. Duygu ahlakları

ONUNCU BÖLÜM

Ödev

1. Sosyolojik yorum
2. Kant ahlakı
a. Kant’ın biçimciliği
b. Kategorik buyruğun sertliği
c. Kantın mantıkçılığı
3. Metafizik ve ahlak arasındaki ilişkiler


SiYASET FELSEFESi

ONBiRiNCi BÖLÜM

Hak ve şiddet

1. Ödev ve hak

a. Doğal hukuk ve pozitif hukuk
b. Yasal şiddet: Cezalandırma hakkı

ONİKİNCİ BÖLÜM

Devlet

1. Siyasal ögretiler

a) Mutlakiyetçilik
b) Anarşizm
c) Demokrasi
d) Demokrasinin olası sorunları
e) Teknokrasi, faşizm, sosyalizm

2. Ulus

SANAT FELSEFESİ (ESTETİK)

ONÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Sanat

1. Doga ve sanat
2. Sanatsal yaratım
3. Estetik seyir
4. Güzel

a. Platon’dan Hegel’e
b. Kant estetiginin ana iddiaları
c. Güzel sanatlar


DİN FELSEFESİ

ONDÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Tanrı problemi

1. Farklı tanrı anlayışları; tanrıtanımazcılık

a. Geleneksel tanrıcılık (teizm)
b. Panteizm
c. Tanrıtanımazcılık (ateizm)
d. Bilinemezcilik (agnostisizm)
e. "Ruh dini"

2. Problemin dolaylı ortaya konması: Psikolojizmin etkileri

3. Problemin dogrudan ortaya konması: Tanrı var mıdır?

a. Evrenin nedeni olarak tanrı
b. Evrendeki düzenin kaynagı olarak tanrı
c. Ontolojik kanıt
d. Ahlaksal kanıtlar
e. İman problemi

İNSAN FELSEFESİ (FELSEFİ ANTROPOLOJİ)


1.İnsanın dinsel yorumu ve materyalist saldırı

2. Materyalizmin eleştirisi

3. Problemin çagdaş bir tarzda ortaya konulması: İnsanın saygınlıgı ve gelecegi

8 Yorumlar

7 Ekim 2010 21:19  

Sanırım bu blogdan çok şey öğreneceğim

Adsız
5 Kasım 2010 17:32  

çok faydalı,güzel bilgiler,beğendim

Adsız
22 Ağustos 2011 21:10  

Müthiş bir blog kuranların eline saglık

Adsız
20 Kasım 2011 18:43  

arzu karagöz
eweet arkadaşlara katılıyorum bir felsefeci olarak çok yardımcı oldu bana akademik hayatım için. ek bilgiler güzel yapanların hazırlayanların ellerine sağlık.

20 Kasım 2012 13:43  

kaynak da belirtmelisiniz. sanki siz yazmışsınız gibi. çok ayıp.

Adsız
27 Kasım 2015 22:21  

Güzel!

3 Eylül 2017 13:33  

Tüsiad Çağdaş Yurttaş Üçlemesi

15 Mart 2020 13:33  

FELSEFE EDEBİYAT İLİŞKİSİ ÜZERİNE MUKAYESELİ DAHA AYRINTILI ÇALIŞMA VAR MI?

  • Gizlilik Politikası ve Şartlar
  •   © 2007

    Back to TOP