OSMANLI VE TÜRK FELSEFE GELENEĞİ

1.BÖLÜM


KLASİK DÖNEM


A-Yunan tarzında felsefe veya saf felsefe gelenegi

1.İslam’ın klasik döneminde belli başlı felsefe etkinlikleri

a. Felsefe kavramının tarih içindeki degişimi
b. Felsefi yöntem ve akıl yürütme

2. Yunan tarzında felsefe gelenegi

3. Yunan tarzında felsefe geleneginin temel iki tezi

a. Felsefe-din, filozof-peygamber ilişkileri
b. Yunan tarzında felsefe gelenegi ve İslam olayı
c. Batı hıristiyan düşüncesinde iman-akıl problemi

4. Müslüman filozofların klasik antik felsefi problemler karşısındaki tutumları

a. Tanrı problemi
b. Varlık problemi
c. Bilgi problemi
d. Ahlak problemi
e. Siyaset problemi

B-Tanrıbilimsel düşünce (Kelam) gelenegi 

1. İslam teolojisinin doguş nedenleri

2. İlk teoloji ekolü Mu’tezile

 a. Mu’tezilenin şahsında teolojiye duyulan tepkiler
 b. Sünniligin teolojiyi benimsemesi ve ilk sünni ekoller

3. Ahlaki iyi ve kötünün rasyonelligi - dinselligi

a. Ezeli takdir sorunu (kader)
b. Dogal kötülükler ve Tanrı’nın mutlak iyi iradesi

4. Tanrı’nın emirlerinde ve dogada nedensellik sorunu 

C-Tasavvuf (mistik düşünce) gelenegi

1. Tasavvuf ve felsefi bilgi

2. Birlik prensibi ve ontolojik statüsü

3. Tasavvuf düşüncesinde insan anlayışı

D-Siyasal bilgelik edebiyatı gelenegi 

1. Siyasal teoloji 

2. Siyasal felsefe 

3. Siyasal bilgelik edebiyatı

a. Siyasal bilgelik edebiyatının ana kaynagı: Kelile ve Dimne
b. Siyasi bilgelik edebiyatının islam dünyasındaki örnekleri

4. Siyasal bilgelik geleneginin siyasete ilişkin kavrayışı 

a. Yönetici-toplum ilişkisi
b. Yönetimin ilkesi: Adalet
c. Halkın erdemi: itaat

5. Siyasal bilgelik edebiyatı - siyasal teoloji ilişkisi 


2.BÖLÜM

MODERNLiĞE GEÇiŞ DÖNEMi

 Tanzimat ve meşrutiyetler

1. Osmanlı uygarlıgına toplu bakış

a. Osmanlı modernleşmesinin özellikleri
b. Osmanlı modernleşmesinde felsefenin rolü
c. Osmanlı modernleşmesinin ana özelligi: Kurumsal ve kültürel ikicilik

2. Osmanlı modernleşmesinin en canlı dönemi: İkinci Meşrutiyet 

a. islam’ın modernleştirilmesi veya modernist islamcılık
b. Modernist islamcılıgın ana tezleri

3. islam uygarlıgına karşı batı uygarlıgı 

a. Batıcılıgın en güçlü kolu: Pozitivizm
b. Prens Sabahattin ve liberalizm
c. Abdullah Cevdet ve köktenci batıcılık

4. Modernlige geçiş döneminde sosyalizm ve marksizm 

5. Türk milliyetçiliginin doguşu 


3.BÖLÜM 

CUMHURİYET DÖNEMİ

Felsefenin kurumsallaşmasının başlangıçları

1. Dergiler

2. Cemiyetler

3. Üniversiteler 

Kaynak:Felsefe 2002 (Tusiad tarafından hazırlanan ve degerli felsefecilerin katkılarıyla oluşturulmuş bir çalışma)

  • Gizlilik Politikası ve Şartlar
  •   © 2007

    Back to TOP